türkçe porno anadolu yakası escort

21-04-2016 - PERŞEMBE - 2016 MALİ YILI 5 KALEM 9 AYLIK TIBBİ CİHAZ PERİYODİK BAKIM HİZMETİ ALIM İŞİ

ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ-DİYARBAKIR SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Bu haber 2016-04-21 11:45:12 eklenmiş ve 9153 kez görüntülenmiştir.

 

 

2016 MALİ YILI 5 KALEM 9 AYLIK TIBBİ CİHAZ PERİYODİK BAKIM HİZMETİ ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası               :  2016/134663

1-İdarenin

a) Adresi                                   :  HASTANELER CADDESI DAĞKAPI YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası    :  4122245751 - 4122290147

c) Elektronik Posta Adresi        :  satinalma@dch.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi          :               https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2016 MALİ YILI 5 KALEM 9 AYLIK TIBBİ CİHAZ PERİYODİK BAKIM HİZMETİ ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                       :  Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi

c) Süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren 9(DOKUZ) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                       :  Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                      :  03.05.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 45 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

İHALEYE KATILACAK OLAN FİRMALARIN : TRANS MARKA, SÜMER MARKA VE TOMY MARKA OTOKLAV CİHAZLARI İÇİN TSE TARAFINDAN VERİLMİŞ OLAN TIBBİ CİHAZLAR İÇİN HİZMET YETERLİLİK BELGESİ OLACAKTIR, BELGEDE İŞİN ADI YAZILI OLACAKTIR. ETÜV CİHAZI VE SANTRİFÜJ CİHAZLARI İÇİN TSE TARAFINDAN VERİLMİŞ OLAN TIBBİ CİHAZLAR İÇİN HİZMET YETERLİLİK BELGESİ VEYA HERHANGİ BİR MARKAYA AİT YETKİLİ TEKNİK SERVİS BELGESİ OLACAKTIR, BELGEDE İŞİN ADI YAZILI OLACAKTIR. ETÜV CİHAZI VE SANTRİFÜJ CİHAZLARI İÇİN YÜKLENİCİ BÜNYESİNDE EN AZ BİR BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ VEYA TEKNİSYENİ BULUNDURACAKTIR. TÜM KISIMLAR İÇİN BAKIMI YAPACAK ELEMANLARIN EĞİTİM SERTİFİKASI OLACAKTIR. TÜM KISIMLAR İÇİN HİZMET VERECEK OLAN FİRMANIN RESMİ KURULUŞLARDA BU İŞİ YAPTIĞINA DAİR İŞ BİTİRME BELGESİ OLACAKTIR. YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELER TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULACAKTIR.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Resmi kurumlarda ve özel sektörde yapılan tıbbi cihaz peryodik bakım hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

                                              

                                                                                                                                              

 

 

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer haberleri


Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Güneydoğu Ekspres
© Copyright 2013 Güneydogu Ekspres. Tüm hakları saklıdır.
GÜNDEM
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
DÜNYA