türkçe porno anadolu yakası escort

18-05-2016 ÇARŞAMBA - ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜNDE KORUMA VE BAKIM ALTINDA BULUNAN 0-18 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARA 70 KALEM YAZLIK GİYİM MALZEMESİ ALIMI

YETİŞTİRME YURDU-KIZ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Bu haber 2016-05-18 12:19:48 eklenmiş ve 9119 kez görüntülenmiştir.

 


Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünde Koruma ve Bakım Altında Bulunan 0-18 Yaş Grubu Çocuklara 70 Kalem Yazlık Giyim Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2016/172585

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YIGITÇAVUS KÖYÜ SILVAN YOLU 10. KM. 01 21100 MERKEZ SUR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4123261220 - 4123261231

c) Elektronik Posta Adresi

:

kizyurdu@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğümüzde Korunma ve Bakım Altında Bulunan 0-18 Yaş Grubu Çocuklarımıza 70 Kalem Yazlık Giyim Malzemesi Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Ürün teslimatı idaremiz tarafından verilecek beden ve ayak numaralarına göre Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğümüzün ambarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 20 iş günü içerisinde malın teslimi gerekmektedir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Diyarbakır Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü - Yiğitçavuş Köyü Silvan Yolu 10.Km. No:01 21100 Sur/DİYARBAKIR

b) Tarihi ve saati

:

31.05.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.
 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1.
 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2.
 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3.
 İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

b) İstekliler giyim, iç giyim ve ayakkabı kısmları için  TSE belgesi, İSO belgesi veya CE belgesini sunmak zorundadırlar.(İhale dosyasında bulunacaktır)


4.1.2.
 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1.
 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2.
 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3.
 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4.
 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5
 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler  TSE belgesi, İSO belgesi veya CE belgesini sunmak zorundadırlar.(İhale dosyasında bulunacaktır)


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 

6.
 İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7.
 İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.
 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne şartname bedeli yatırdıktan sonra Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğüne (Silvan Yolu 10.Km. No:01 21100 Sur/DİYARBAKIR) adresinden satın alınabilir. 
7.2.
 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8.
 Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü - Yiğitçavuş Köyü Silvan Yolu 10.Km. No:01 21100 Sur/DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9.
 İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 

10.
 İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11.
 Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12.
 Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 

 

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer haberleri


Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Güneydoğu Ekspres
© Copyright 2013 Güneydogu Ekspres. Tüm hakları saklıdır.
GÜNDEM
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
DÜNYA