türkçe porno anadolu yakası escort

06-06-2016-PAZARTESİ - DİCLE ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI (TİP 1 KAMERA 10 ADET ,TİP 2 KAMERA 40 ADET)

ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Bu haber 2016-06-06 08:30:21 eklenmiş ve 9155 kez görüntülenmiştir.

 

Dicle Üniversitesi Güvenlik Sistemi Alımı (Tip 1 kamera 10 adet ,Tip 2 kamera 40 adet) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2016/201970

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

DICLE ÜNIVERSITESI YERLESKESI REKTÖRLÜK BINASI GENEL SEKRETERLİK SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ 21280 SUR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4122411057 - 4122411057

c) Elektronik Posta Adresi

:

gensat@dicle.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Dicle Üniversitesi Güvenlik Sistemi Alımı ( Tip 1 kamera 10 adet, Tip 2 kamera 40 adet) 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme İmzalandığı tarihten itibaren 75 (Yetmişbeş) gün içeresinde muayene komisyonu tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin denetim, muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik hükümlerine göre kontrol edildikten sonra cihazların teslim edilmesi ve idarenin izni doğrultusunda kurulum ve montajının yapılması zorunludur.

a) Yapılacağı yer

:

Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik Satınalma Müdürlüğü Rektörlük Binası Zemin Kat Sur-DİYARBAKIR

b) Tarihi ve saati

:

24.06.2016 - 10:00

3- İhalenin

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) İsteklinin adına düzenlenen Sanayi sicil belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşça düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İsteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1)İstekli firmalar teklifleri kapsamında 'Teknik Şartname Uygunluk Belgesi' vereceklerdir.
2)Firma, teklif ettiği ürünleri broşür veya kataloglarda gösterecektir. Firma, verilen ihale konusu ürünlerin teknik şartnamede istenilen özellikleri sağladığını broşür veya katalog üzerinde işaretleyerek gösterecektir.

3) İhale komisyonu; ihalenin Kameralar   (Tip  1 kamera ,Tip 2 ) için   numune (demo için ) isterse istekliler numune (demo için )  getirmeleri zorunludur. Demo,  ihale komisyonu huzurunda uygulamalı olarak yapılacak olup, demo tutanağı düzenlenecektir. Demo için numune getirilmediği takdirde isteklilerin  teklifleri geçersiz sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik Satınalma Müdürlüğü Rektörlük Binası Zemin Kat Sur-DİYARBAKIR adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik Satınalma Müdürlüğü Rektörlük Binası Zemin Kat Sur-DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 

 

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer haberleri


Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Güneydoğu Ekspres
© Copyright 2013 Güneydogu Ekspres. Tüm hakları saklıdır.
GÜNDEM
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
DÜNYA