Tuba Pervane
Tuba Pervane
Yazarın Makaleleri
KANTON KAVRAMI VE YEZİDİLER
Ortadoğu'da etnik ve mezhepsel bir temel üzerinden yoğunlaşmaya başlayan savaş neredeyse tüm ülkeleri doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkisi altına almıştı. Kuşkusuz, sadece devlet olmayı başarmış etnik toplulukları değil, birçok...
SPİVAK VE MADUN KAVRAMI
Madun kavramı, Spivak'ın eleştirel çalışmaları ve Derrida'nın bu husustaki fikirlerine atıfla yazdığı 'Madun Konuşabilir mi?” makalesiyle disiplinlerarası bir üne kavuşmuştur. Spivak, ince bir kitap halini alan tebliğinde;...
KÖTÜLÜK ÜZERİNE
Hannah Arendth, en büyük tezlerinden birini derlediği kitabının adı 'kötülüğün sıradanlığı'nda der ki; kötülük çok ekstrem çok istisna bir vaka değildir. Hayatta size çok normal gözüken insanlar çok büyük kötülüklerin...
TARİHTE DİYARBAKIR’IN YAŞADIĞI SALGINLAR
Salgınla mücadele kapsamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birçok önlem alınarak salgının önünün kesilmesi ya da en azından ölüm oranlarının düşürülmesi amaçlanıyor. Ancak insanoğlu Ortaçağ'dan günümüze kadar...
KUTSAMA KÜLTÜRÜ
Hakikat dört köşelidir, insan durduğu yerden iki köşeli görür. Dolayısıyla insan, onu hakikate götüren araçları hakikatin kendisinden daha fazla önemser çoğu zaman. Bu önemseme de beraberinde daima 'kutsamayı' getirir. Kutsamak...
'ANKET ÇALIŞMALARI ÜZERİNE'
Bronfenbrenner,  tüm davranışların bir bağlam içerisinde ya da kesin olarak birbirlerine kenetli bağlamlar içerisinde gerçekleştiğini iddia eder. Bir anketi tasarlama süreci de muhakkak bu bağlamlardan etkilenir. Çeşitlilikleri ve karmaşıklıkları...
DEVLET VE DOĞA
Modernleşme yaklaşımı ile coğrafi tasavvurlar arasındaki diyalektik devletlerde doğayı fethetme ve biçimlendirme olarak tezahür eder. Sosyal bilimcilerin, siyasal sistemlerin ekosistemle olan etkileşimine dair çalışmaları mevcuttur.  Bu...
FAŞİZM VE GÜÇ ÜZERİNE
Faşizm kavramı ile ilgili ele alınması gereken mevzuların başında otoriter ve totaliter algının nasıl bir algı olduğu, olması gerektiği ve ne gibi sonuçlara gebe olduğu gelmektedir. Michael Mann, Faşistler kitabının giriş kısmında; ‘Faşist...
Utanç ve Suçluluk
Suçluluk ve utanç üzerine yapılan araştırmalarda bir artış olmasından mütevellit, suçluluk ve utanç arasındaki ilişki akademik anlamda incelenmeyi hak eden bir bağlamdır. Günümüze kadar ele alınan önemli konular arasında çeşitli suçluluk...
MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ
Dünya üzerindeki mağdur ile ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarının güç ile kurduğu ilişki daima mağduru koruyucu, eksiklerini giderici niteliktedir ve bu süreçte gerekli altyapıyı ekonomik ve sosyal koşullarıyla oluşturucu biçimdedir....
' Diyarbakır'daki Yezidi Mülteciler '
Yazımı esas manada göçmenlerin 'birey' olarak varlığı üzerine temellendirme niyetiyle yazdım. Ama böyle bir konu biraz daha soyut ve akademik tedrisattan uzak olacağından bu konuyu, Diyarbakır'daki Yezidi mülteci deneyimlerinin...
KAPİTALİZMİN SERENCAMI (2)
Türkiye'deki İslami düşünceye etkileri ve politik sonuçları bakımından birçok mahiyette etkileyen diğer bir düşünür Said-i Nursi. Kapitalizmi, medeniyet-i hazıra ve ya gaddar-ı medeniyet şeklinde nitelendirmiş ve daha çok kapitalizmin...
KAPİTALİZMİN SERENCAMI (1)
Türkiye'de İslami düşüncenin kapitalizme bakışı hususunda bir genelleme yapı (anlayacağı muhakkaktır lakın mevzu hem kapitalizm literatürünün kendi içerisindeki terimsel zenginliği ve hem de Türkiye'de İslami düşüncenin oldukça...
TÜRKİYE'DE SOL
Türkiye'deki sol hareketlerin gerçekçi olan ve gerçekçi olmayan analiz ve önerileri bağlamında karşılaştırılması, muhakkak öncesinde solun Türkiye'deki tarihsel seyrim irdelemeyi gerektirecektir. Türk Siyasal Tarihinde yıllardır...
TÜRKİYE'DE İSLAM, MİLLİYETÇİLİK, SOL PERSPEKTİFİNDEN YENİ ZEMİN (3)
Said-i Nursi toplumsal sorunların çözümünü salt politik bir değişimde değil kültürel bir değişimde görmüştür. Bu açıdan Muhammed Abduh ile benzer yönleri vardır. İslam dünyasının geleceğini aşağıdan yukarı bir değişim imkanıyla...
TÜRKİYE'DE İSLAM, MİLLİYETÇİLİK, SOL PERSPEKTİFİNDEN YENİ ZEMİN (2)
Bu bölümde nihai amacın, Yeniz Zemin etrafında toplanan farklı etnik kökenlere, dini inanışlara ve ideolojilere sahip entelektüellerin sistemi değiştirme ve dönüştürme isteğini temellendirmek olduğunu dile getirmiştim. Bu temellendirme yerini...
TÜRKİYE'DE İSLAM, MİLLİYETÇİLİK, SOL PERSPEKTİFİNDEN YENİ ZEMİN (1)
Avrupa merkezli ve modern dönemin ürünü olan ulus devlet olgusunun Ortadoğu'ya ihraç edilmesi ile beraber daha önceleri farklı din ve etnik kimliklere sahip farklı toplumların bir arada yaşama zemini önemli oranda ortadan kalktı. Ortadoğu'ya...
GARİBE GEZER
Hakkında yazacağımız herkesi her halükârda yorumumuzun nesnesi yaptığımız için bazı konularda yazmak oldukça zordur. Garibe Gezer de böyle bir konu. Hem bedeniyle hem hikayesiyle ve hem de ölümüyle bir yazıdan çok ötesi.  Adil olduğuna...
SİYASAL İKTİDAR VE EKONOMİ
Siyasal iktidarların, siyaset ile ekonomi arasındaki ilişkinin belirgin aktörleri arasında olduğu malumdur. Tarihin her döneminde siyasal iktidar ekonomiye müdahale etmiştir ve bu uygulamalar Anthony Downs'un ifadesiyle iktidarın çıkarları...
ÇERNOBİL DUASI
'Şimdi anlıyorumki Çernobil bizleri özgürleştirdi. Özgür olmayı öğrendik” "Ölüm denen şeyden değil” der Eliot. Ölümün ardında ölüm olmayan şeyden korkuyoruz. Bu tarz bir korku tarihçesidir Çernobil Duası Romanı. Romanın...
AHMET GÜNEŞTEKİN’İN SERGİSİ  ÜZERİNE  
Bir şey iyi görülemiyorsa, ya çok yakındadır ya da çok uzakta denir. Ahmet Güneştekin'in Hafıza Odası Sergisi'ne bir hayli yakındım serginin açıldığı gün itibariyle. Daha iyi görebilmek adına sergi sonrası  birçok sese...
SİYASETTE AKIL VE DUYGU DİYALEKTİĞİ
Siyaseten muktedir öznelerin kullandığı  yapısal enstrümanlar iktidari temsiliyetin zorunlu aygıtlarıdır. Güç araçlarının yapısal ve kurumsal doğası onları kullanan muktedirin mekanik, salt sistemsel, duygudan ayrışmış yerleşik...
TÜRKİYE’DE KAPİTALİZM VE İSLAMCILIĞA DAİR
Bir süredir Türkiye'de kamusal alanın yeniden biçimlenişinin din, ahlak ve üretim ilişkilerini nasıl etkilediği üzerine yeterince söz söylenmediği kanısındayım. Güç ve kapitalizm kıskacındaki neo-milliyetçi muhafazakar savrulmanın...