1 KALEM VOLÜMETRİK DENTAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ SİSTEMİ ALIMI

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-DİYARBAKIR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
1 Kalem Volümetrik Dental Bilgisayarlı Tomografi Sistemi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1145476
1-İdarenin
a) Adı : AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-DİYARBAKIR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Talaytepe Mahallesi Laleş Sokak Bina 6/1, ÜÇKUYULAR Mevkii (Gazi Yaşargil EAH Yanı) 21070 KAYAPINAR KAYAPINAR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4125027787 - 4125027786
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 1 Kalem Volümetrik Dental Bilgisayarlı Tomografi Sistemi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Volümetrik Dental Bilgisayarlı Tomografi Sistemi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Biyomedikal Birimine teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 14 (On Dört) takvim günü içerisinde, Cihaz hastanemizin biyomedikal ambarına teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.11.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, 
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teklif edilecek cihazlar/ürünler fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl ücretsiz, müteakip sekiz (8) yıl ücreti mukabil yedek parça, bakım ve onarım garantili olmalı ve Garanti kapsamında malzeme,imalat, montoj hatalarında dolayı arıza yapan ekipmanın nalzemenin tamiratı yetkili servis tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.Bu garanti üretici temsilci fırma rafafından taahhüt etmelidir.Yüklenici arıza durumunda teknik servis hizmetini 24 saat içinde vermeyi taahhüt etmelidir.Cihaz en geç 48 saat içerisinde çalışır duruma getirilmelidir.Arıza giderilmeyen cihaz parçası yenisi ile ücretsiz değiştirilecektir. Sistemin garanti süresi boyunca kullanım kılavuzunda belirtilen periyotlarda bakım ve güvenlik kontrolleri yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılcaktır.İstekliler bu durumu yeterlilik tablosunda beyan edecektir.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
 a) Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince TİTUBB/ÜTS kapsamında olan ürünler için teklif veren istekliler satış merkezi yetki belgesi veya satış yeri yeterlilik belgesini yeterlilik tablosunda beyan edecektir.
b) Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle UBB/ÜTS'de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLI" olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır. İstekliler malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduklarını ilgili İnternet sitesinden alınmış belge ile belgeleyeceklerdir. Belge, yeterlilik tablosunda beyan edecektir.
c) UBB/UTS’ ye kayıtlı olmayan ürünler "kapsam dışı" olarak yeterlilik tablosunda beyan edecektir. Üretici firmadan ürünün  "kapsam dışı" olduğuna dair yazı yeterlilik tablosunda beyan edecektir. 
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teklif Edilen Malzemeye ilişkin Katalog ihale sonrası 1. ve 2. avantajlı firmalardan EKAP Tebligatar menüsünden "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında istenecektir. İşin uzmanlarınca yapılacak tekif değerlendirme sonrasında elenen firmaların yerine varsa sırasıyla diğer firmalardan Kataloglar  istenecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01914276