BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ-DİYARBAKIR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


3 KALEM VENTİLATÖR CİHAZLARI PERİYODİK BAKIM ve ONARIMI (YEDEK PARÇA HARİÇ) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1188660

 

1-İdarenin
a) Adı : ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ-DİYARBAKIR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : HASTANELER CADDESI DAĞKAPI YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4122245751 - 4122290147
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 3 KALEM VENTİLATÖR CİHAZLARI PERİYODİK BAKIM ve ONARIMI (YEDEK PARÇA HARİÇ)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KALEM VENTİLATÖR CİHAZLARI PERİYODİK BAKIM ve ONARIMI (YEDEK PARÇA HARİÇ)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.11.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Satınalma Birimi


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Tüm Kısımlar
Belge Adı Açıklama
TS 12426 TS 12426 Yetkili Servisler - Tıbbi Cihazlar İçin Kurallar standardına göre hizmet alınacak cihaz için hizmet yeterlilik belgesi olacaktır. ( Belgenin içeriğinde bakım onarım yapılacak olan tıbbi cihaza ait grup adı ve cihaz/cihazların adı yazılı olacaktır. Cihaz/cihazlar adı yoksa teklif edilen cihaz/cihazların teklifleri değerlendirme dışında bırakılacaktır.) Belge teklif dosyasıyla birlikte sunulacaktır. Söz konusu belge içeriğinde herhangi bir markaya ait olma zorunluluğu aranmayacaktır. Ciha
TS 13703 Özel Servisler-Tıbbi Cihazlar İçin Kurallar standardına göre hizmet alınacak cihaz için hizmet yeterlilik belgesi olacaktır. ( Belgenin içeriğinde bakım onarım yapılacak olan tıbbi cihaza ait grup adı ve cihaz/cihazların adı yazılı olacaktır. Cihaz/cihazlar adı yoksa teklif edilen cihaz/cihazların teklifleri değerlendirme dışında bırakılacaktır.) Belge teklif dosyasıyla birlikte sunulacaktır. Söz konusu belge içeriğinde herhangi bir markaya ait olma zorunluluğu aranmayacaktır. Cihazların türü ve


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
                                                                                                                            

 

#ilangovtr Basın No ILN01924444