BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-DİYARBAKIR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
8 KALEM PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/554799
1-İdarenin
a) Adı : AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-DİYARBAKIR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Talaytepe Mahallesi Laleş Sokak Bina 6/1, ÜÇKUYULAR Mevkii (Gazi Yaşargil EAH Yanı) 21070 KAYAPINAR KAYAPINAR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4125027787 - 4125027786
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 8 KALEM PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 8 KALEM PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve Bağlı Semt Poliklinikleri
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.05.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
TSE Hizmet Yeterlik Belgesi (TSE 12650) JENERATÖRLERİN PERİYODİK BAKIMI Söz konusu belge EKAP'a yüklenecektir. Tek ortağın sunması yeterlidir.
TSE Hizmet Yeterlik Belgesi (TSE 12255) ASANSÖRLERİN PERİYODİK BAKIMI Söz konusu belge EKAP'a yüklenecektir. Tek ortağın sunması yeterlidir.
TSE Hizmet Yeterlik Belgesi (TSE 12850) VRF MERKEZİ KLİMA SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIMI Söz konusu belge EKAP'a yüklenecektir. Tek ortağın sunması yeterlidir.
TSE Hizmet Yeterlik Belgesi (TSE 12643) KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARININ (UPS) PERİYODİK BAKIMI Söz konusu belge EKAP'a yüklenecektir. Tek ortağın sunması yeterlidir.
TSE Hizmet Yeterlik Belgesi (TSE 12540:2017 veya güncel hali) ADRESLİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIMI Söz konusu belge EKAP'a yüklenecektir. Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
Yetkili Teknik Servis Belgesi JENERATÖRLERİN PERİYODİK BAKIMI İsteklilerin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmaması durumunda, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olan bir firmanın Yetkili Sersivisi olduğuna dair belge EKAP'a yüklenecektir. Belge ile birlikte yetki alınan firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi de EKAP'a yüklenecektir. Tek ortağın sunması yeterlidir.
Yetkili Teknik Servis Belgesi SALON TİPİ VE SPLİT KLİMA PERİYODİK BAKIMI Herhangi bir markanın Yetkili Servisi olduğuna dair belge EKAP'a yüklenecektir. Tek ortağın sunması yeterlidir.
Yetkili Teknik Servis Belgesi VRF MERKEZİ KLİMA SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIMI İsteklilerin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmaması durumunda, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olan bir firmanın Yetkili Sersivisi olduğuna dair belge EKAP'a yüklenecektir. Belge ile birlikte yetki alınan firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi de EKAP'a yüklenecektir. Tek ortağın sunması yeterlidir.
Yetkili Teknik Servis Belgesi KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARININ (UPS) PERİYODİK BAKIMI İsteklilerin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmaması durumunda, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olan bir firmanın Yetkili Sersivisi olduğuna dair belge EKAP'a yüklenecektir. Belge ile birlikte yetki alınan firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi de EKAP'a yüklenecektir. Tek ortağın sunması yeterlidir.
Yetkili Teknik Servis Belgesi ADRESLİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIMI İsteklilerin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmaması durumunda, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olan bir firmanın Yetkili Sersivisi olduğuna dair belge EKAP'a yüklenecektir. Belge ile birlikte yetki alınan firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi de EKAP'a yüklenecektir. Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02026183