ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) DİCLE VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

DİCLE VE KRALKIZI HES  AYIRICI ve ÖLÇÜ TRAFOLARI TEMİN ve KURULUMU İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/848146

 

1-İdarenin
a) Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) DİCLE VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Dökmetaş Mah. Elazığ Bulvarı No:429 - YENİŞEHİR / DİYARBAKIR 21090 Dökmetaş YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4122571503 - 4122571505
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı :

DİCLE VE KRALKIZI HES AYIRICI ve ÖLÇÜ TRAFOLARI TEMİN ve KURULUMU İHALESİ

b)Niteliği, türü ve miktarı : İşin tamamı için 1 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer : EÜAŞ Dicle ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü/ Dicle HES İşletme ve Bakım Başmühendisliği, Eğil/Diyarbakır ve Dicle ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü/ Kralkızı HES İşletme ve Bakım Başmühendisliği, Dicle/Diyarbakır
ç) Süresi/teslim tarihi : işe başlama tarihinden itibaren 365 gündür.
d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalama tarihinden itibaren 10 gün


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.07.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : EÜAŞ DİCLE VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Teklif verecek Firmalar teklifleri ile beraber Dicle HES ve Kralkızı HES’te montajı yapılacak teçhizatlara ait TSE ve CE Belgelerini de sunacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Broşür
Katalog
4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Dicle HES ve Kralkızı HES’te montajı yapılan teçhizatlarda kullanılmak üzere her türlü bakım ve onarım malzemeler ile servis hizmetlerinin 10 yıl boyunca temin edeceklerine ait onaylı firma yazısı teklifleri ile birlikte sunacaktır.
Teklif verecek Firmalar teklifleri ile beraber Dicle HES ve Kralkızı HES’te montajı yapılacak teçhizatlara ait TSE ve CE Belgelerini de sunacaktır.
Teklif verecek firmalar teklifleri ile birlikte montajı yapılacak teçhizatların onaylı teknik dokümanları ile onaylı garantili karakteristik özelliklerini sunacaklardır.
Teklif verecek firmalar teklifleri ile birlikte yetkili bayilik veya üretici lisanslarını da teklif ekinde sunacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
En az 154 kV’luk Şalt sahaları ve trafo merkezlerinde parafudr, kesici, ölçü trafoları, ayırıcı vb. YG teçhizat kurulumu, devreye alınması ve imalatı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Ayrıntıı bilgiler teknik şartnamede mevcuttur.

 

#ilangovtr Basın No ILN02057680