DİYARBAKIR MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSİ GİRİŞ YAPISI İNŞAATI YAPIM İŞİ

DİYARBAKIR SU KANAL İDARESİ

Diyarbakır Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Giriş Yapısı İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/199058

 

1-İdarenin
a) Adı : DİYARBAKIR SU KANAL İDARESİ
b) Adresi : BAGCILAR MAHALLESI YENIHAL CADDESI 1 21090 BAĞLAR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4122522990 - 4122523957
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Diyarbakır Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Giriş Yapısı İnşaatı Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Atıksu arıtma tesisi giriş yapısına 1 adet taş tutucu,1 adet ızgara ünitesi ve pompa istasyonu,1 adet vana odası,,1 adet pano odası,1 adet giriş yapısı inşaatları ve 68 mt muhtelif çaplarda kanalizasyon döşenmesi, elektrik ve mekanik yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Diyarbakır İli Merkez İlçeler
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DİSKİ İhale Bürosu Toplantı Salonu-Bağlar/DİYARBAKIR


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) ALT YAPI İŞLERİ
XI. GRUP: ARITMA TESİSLERİ:
1.  Kanalizasyon arıtma tesisleri
2.  Atıksu arıtma tesisleri
3.  Su Arıtma tesisleri
4. İçmesuyu arıtma tesisleri 
 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Çevre Mühendisi veya Makine Mühendisi


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Her şey dahil MCC-1.1 ve MCC 1,2 pano temini ve montajı 8,3% 12,46% 5,19
Her şey dahil MCC-2 pano temini ve montajının yapılması 0,31% 0,47% 0,2
Her şey dahil PLC Panolarının temini ve montajının yapılması 2,46% 3,68% 1,54
Her şey dahil SCADA sisteminin yapılması ve entegrasyonu 1,7% 2,54% 1,06
Her şey dahil enstürman listesinde belirtilen yerlerde enstürman temini ve montajının yapılması 0,67% 1,01% 0,42
Her şey dahil projede belirtilen yerlere 1x185 NYY kablo temini ve döşenmesi 2,38% 3,58% 1,49
Her şey dahil projede belirtilen yerlere 3X120/70 NYCY kablo temini ve döşenmesi 0,65% 0,97% 0,4
Her şey dahil projesine, birim fiyat tarifi ve özel teknik şartnamesine göre atıksu arıtma tesisi giriş yapısı inşaatının yapılması 0,47% 0,71% 0,29
Her şey dahil projesine, birim fiyat tarifi ve özel teknik şartnamesine göre atıksu arıtma tesisi giriş yapısına taş tutucu inşaatının yapılması 3,82% 5,72% 2,38
Her şey dahil projesine, birim fiyat tarifi ve özel teknik şartnamesine göre atıksu arıtma tesisi giriş yapısına ızgara ünitesi ve pompa istasyonu inşaatının yapılması 6,06% 9,08% 3,79
Her şey dahil projesine, birim fiyat tarifi ve özel teknik şartnamesine göre atıksu arıtma tesisi giriş yapısına vana odası inşaatının yapılması 0,3% 0,46% 0,19
Her şey dahil projesine, birim fiyat tarifi ve özel teknik şartnamesine göre atıksu arıtma tesisi giriş yapısına pano odası inşaatının yapılması 0,19% 0,29% 0,12
Her şey dahil 4-5 mt arası derinlikte Ø2000 mm iç çaplı 500 dozlu, entegre contalı, buhar kürlü, lamba zıvanalı betonarme boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapılması ( Stabilize malzeme ile hendek dolgu ) 0,98% 1,48% 0,61
Her şey dahil 4-5 mt arası derinlikte Ø2200 mm iç çaplı 500 dozlu, entegre contalı, buhar kürlü, lamba zıvanalı betonarme boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapılması ( Stabilize malzeme ile hendek dolgu ) 0,67% 1,01% 0,42
Her şey dahil atıksu arıtma tesisi branşman yapısının mekanik tesisatı işlerinin yapılması (mekanik, müşterek tesisat, sıhhi tesisat ve borulama İşleri) 1,91% 2,87% 1,2
Her şey dahil atıksu arıtma tesisi taş tutucu yapısının mekanik tesisatı işlerinin yapılması (mekanik, müşterek tesisat, sıhhi tesisat ve borulama İşleri) 2,91% 4,37% 1,82
Her şey dahil atıksu arıtma tesisi ızgara ve pompa istasyonunun mekanik tesisatı işlerinin yapılması (mekanik, müşterek tesisat, sıhhi tesisat ve borulama İşleri) 39,38% 59,06% 24,61
Her şey dahil atıksu arıtma tesisi vana odasının mekanik tesisatı işlerinin yapılması (mekanik, müşterek tesisat, sıhhi tesisat ve borulama İşleri) 3,18% 4,76% 1,98
Her şey dahil atıksu arıtma tesisine DN 900 Q1250 l/sn Elektromanyetik Debimetre(teslimat ve montaj) mekanik tesisatı işlerinin yapılması 2,38% 3,56% 1,49Grup Adı : Elektrik İşleri
Kısım Adı : Diyarbakır Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Giriş Yapısı İnşaatı Yapım İşi
Gruba ait kalemler

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Her şey dahil projede belirtilen yerlere 1x195 NYY kablo temini ve döşenmesi
Her şey dahil projede belirtilen yerlere 3x25/16 NYY kablo temini ve döşenmesi
Her şey dahil projede belirtilen yerlere 3x1,5 NYY kablo temini ve döşenmesi
Her şey dahil projede belirtilen yerlere 3x4 NYY kablo temini ve döşenmesi
Her şey dahil projede belirtilen yerlere 4X2,5 NYY kablo temini ve döşenmesi
Her şey dahil projede belirtilen yerlere 5X4 NYY kablo temini ve döşenmesi
Her şey dahil projede belirtilen yerlere 5X10 NYY kablo temini ve döşenmesi
Her şey dahil projede belirtilen yerlere 3X1,5 LIYCY kablo temini ve döşenmesi
Her şey dahil projede belirtilen yerlere 5X1,5 LIYCY kablo temini ve döşenmesi
Her şey dahil projede belirtilen yerlere 4 Core Fiber Optik Kablo SM kablo temini ve döşenmesi
Her şey dahil projede belirtilen yerlere CAT6 kablo temini ve döşenmesi
Her şey dahil projede belirtilen yerlere Galvaniz kablo tavaları temini ve döşenmesi
Her şey dahil projede belirtilen yerlere Galvaniz kablo boruları (4" ) temini ve döşenmesi
Her şey dahil projede belirtilen yerlere topraklama elektrodu temini ve döşenmesi
Her şey dahil projede belirtilen yerlere 70mm2 çıplak örgülü bakır iletken temini ve döşenmesi
Her şey dahil projede belirtilen yerlere 16mm2 S/Y iletken temini ve döşenmesi
Her şey dahil projede belirtilen yerlere bina aydınlatma sistemlerinin yapılması
Her şey dahil projede belirtilen yerlere kamera sistemi yapılması
1,28% 1,92% 0,8
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
 

#ilangovtr Basın No ILN01987667