GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -DİYARBAKIR SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

HASTANEMİZ İHTİYACI OLAN 2(İKİ) KISIM GIDA MALZEMESİ ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/394593

 

1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -DİYARBAKIR SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : YENİŞEHİR MAH. ESENLİK CAD. NO:11 21640 SİLVAN/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4127115005 - 4127115603
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : HASTANEMİZ İHTİYACI OLAN 2(İKİ) KISIM GIDA MALZEMESİ ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : HASTANEMİZ İHTİYACI OLAN 2(iki) KISIM GIDA MALZEMESİ ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Dr.Yusuf AZİZOĞLU Silvan Devlet Hastanesi Ambarı veya Yemekhanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 1(bir) iş günü içerisinde peyder pey sözleşme bitimine kadar teslim alınacaktır. Hastane Müdürlüğünce imzalanmış ve mühürlenmiş fişlerde yazılı miktar doğrultusunda 1(Bir) gün önceden İstenilen malzemeleri Hastanemiz Mutfağına Muayene Komisyonu huzurunda teslim edecektir. Fişler yüklenici firma tarafından aylık olarak toplanacaktır. Toplanan fişler ay sonunda hastanemiz idaresine teslim edilecektir Muayene komisyonu tarafından gerekli kontrolü yapılan malzemeler uygun olduğu takdirde teslim alınacaktır. Şartnameye uygun olmayan malzemeleri yüklenici en geç 1 (Bir) saat içinde değiştirecektir.
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIĞI GÜN BAŞLAR


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Dr.Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi Baştabipliği Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN02008212