KÖPRÜ İNŞAATI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ERGANİ - ÇERMİK YOLUNDA ALİDAYI (GİSGİS) VE KALHANE (YOLKÖPRÜ) KÖPRÜLERİNİN YIKILARAK YENİDEN YAPILMASI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/619491

 

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ BÜYÜKALP CADDESI 21100 YENİŞEHİR DİYARBAKIR MERKEZ/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4122410200 - 4122410282
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : ERGANİ - ÇERMİK YOLUNDA ALİDAYI (GİSGİS) VE KALHANE (YOLKÖPRÜ) KÖPRÜLERİNİN YIKILARAK YENİDEN YAPILMASI YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 480 ton Betonarme İçin Her Çapta Nervürlü Çelik Temini, Nakli ve İşçiliği (Herşey Dahil) ve 1850 m3 Köprülerde Kuruda veya Suda Her Dozda Demirli Beton (C 30/37 Hazır Beton Harcı İle)(Herşey dahil) vb işler
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ERGANİ - ÇERMİK YOLUNDA ALİDAYI (GİSGİS) VE KALHANE (YOLKÖPRÜ) KÖPRÜLERİ
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.06.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A / I grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Her derinlikte ,her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda her türlü sanat yapısı kazısı (Köprü temel kazıları dahil) yapılması nakli ve kullanılması.(Herşey Dahil) 6,145282% 9,602004% 3,5
Her cins ve klastaki zeminde yarma kazısı yapılması ve kullanılması (Nakliye, Sulama ve Sıkıştırma Dahil)(Herşey Dahil) 2,017895% 3,15296% 1
Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyeti kazısı yapılması ve kullanılması (Nakliye, Sulama ve Sıkıştırma Dahil) 2,062886% 3,223259% 1
Her cins ve klastaki zeminde reglaj 0,027399% 0,04281% 0,5
Her Türlü İnşaatta Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C 16/20 Hazır Beton Harcı ile)(Herşey dahil) 1,94609% 3,040766% 1
Her Türlü İnşaatta Kuruda veya Suda her Dozda Demirli Beton (C 30/37 Hazır beton Harcı ile)(Herşey dahil) 8,445288% 13,195763% 5
Köprülerde Kuruda veya Suda Her Dozda Demirli Beton (C 30/37 Hazır Beton Harcı İle)(Herşey dahil) 12,446771% 19,448048% 7
Köprülerin Öngerilmeli (Önçekim-Artçekim) Boyuna ve Enine Kirişlerinde Her Dozda Demirli Beton İle Her Boy Ve Tipte Kiriş İmali ve Yerine Konulması (C 45/55 Hazır Beton Harcı ile)(Herşey dahil) 3,994276% 6,241057% 2
Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 120 cm Çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması ( C 30/37 Hazır beton harcı ile)(Herşey dahil) 1,617449% 2,527264% 1
Betonarme İçin Her Çapta Nervürlü Çelik Temini, Nakli ve İşçiliği (Herşey Dahil) 24,889476% 38,889806% 14
Yüksek Dayanımlı Öngerme Çeliği Temini, Nakli ve İşçiliği (0,6 inç halat) (Tip 270K) (Herşey Dahil) 4,018478% 6,278872% 2,5
Prefabrik Menfez Yapılması ve Yerine Konulması (C 30/37 Hazır Beton Harcı ile) (Herşey Dahil) 2,095643% 3,274443% 1
Prekast cephe panelleri yapılması ve yerine konulması ( Toprakarme hariç) ( C30/37 hazır beton harcı ile) ( Her ebat ve kalınlıkta)(Herşey dahil) 0,076997% 0,120307% 0,5
Köprülerde 0-80 mm Boyuna Hareket Kapasiteli, Sabit Ankrajlı, Kauçuk Contalı, Sıcak Haddelenmiş veya Ekstrüde Özel Çelik Profilli Su Geçirmez Tip Genleşme Derzi Yapılması ve Yerine Konulması (Herşey Dahil) 0,796803% 1,245005% 0,5
Profilli Demirden Galvanizli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konulması (Herşey Dahil) 1,10403% 1,725047% 0,5
Köprülerde Fonttan; Izgara, Kapak, Garguy ve Boru Yapılması (Herşey Dahil) 0,092567% 0,144636% 0,5
Neopren (Lastik) Mesnet Tertibatı (İçi Çelik Fretli)(Herşey Dahil) 0,090862% 0,141972% 0,5
Modifiye bitüm ve solvent esaslı likit membran ile 2 kat halinde en az 2 mm ve birim alan kütlesi en az 2 kg/m2 su yalıtımı yapılması (Herşey Dahil) 0,305502% 0,477347% 0,5
Katran Badana Yapılması (Herşey Dahil) 0,034083% 0,053255% 0,5
Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması (Herşey Dahil) 0,499262% 0,780097% 0,5
Ocak Taşi ile İstifli Veya İstifsiz Taş Dolgu (Herşey Dahil) 2,544374% 3,975584% 1,5
30 cm Kalınlıkta Ocak Taşı ile Harçlı Pere (Herşey Dahil) 0,61262% 0,957218% 0,5
Uygun granülometriye sahip elenmiş malzeme ile sanat yapıları temel tabanına beton yol ve tretuvar altlarına kum, çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum, çakıl dolgu yapılması (Herşey Dahil) 0,068449% 0,106952% 0,5
200 mm'lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi (Herşey Dahil) 0,026169% 0,040889% 0,5
100 mm'lik PVC servis borusu temini ve döşenmesi (Herşey Dahil) 0,07234% 0,113031% 0,5
Plent-Miks Temel, Alttemel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Taş ile)(Herşey Dahil) 3,690634% 5,766616% 2
5 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması (Konkasörde Kırılmış ve Elenmiş Taş İle)(İdare Malı Bitümle Herşey Dahil) 0,08709% 0,136077% 0,5
Ocak Taşından İstenilen Tiplerde Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Asfalt Mıcırı Temini ve Nakli (Herşey Dahil) 0,191305% 0,298915% 0,5

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
[4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir" hükmü gereğince Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00 (bir) olarak belirlenmiştir.]

#ilangovtr Basın No ILN02033853