SPOR MALZEME VE ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR
DİYARBAKIR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İyaz Bin Ganem Yurt Müdürlüğü Fitness Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/301534

 

1-İdarenin
a) Adı : DİYARBAKIR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Bağcılar Mah. 1200.Sk. No:10 21090 Bağlar/DİYARBAKIR 21090 BAĞLAR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4122289007-08 - 4122621728
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İyaz Bin Ganem Yurt Müdürlüğü Fitness Malzemesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 39 Branşta 166 Kalem Fitness Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İl Müdürlüğümüze bağlı İyaz Bin Ganem Yurt Müdürlüğü / Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ana Ambarı
ç) Süresi/teslim tarihi : 166 Kalem Fitness Spor Malzemesinin, işe başlama taraihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde olmak koşulu ile idarenin de onayı ile branş bazlı ilgili antrenör gözetiminde kurulumu yapılabilir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.03.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası Bağcılar Mahallesi 1200 Sok. No:8 Bağlar/DİYARBAKIR


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Yüklenici, mal tesliminden sonra malzemelerin servisi, bakımı ve onarımı ile ilgili tüm hususlarda garanti süreleri boyunca sorumlu olacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 43. Maddesi uyarınca işlem yapılacaktır.
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 58/A maddesinin (a) ve (b) bendleri uyarınca idarece işlem yapılacaktır.
Numune, Katalog / Fotoğraf / Ürün Açıklaması gibi bilgileri gösteren tablo "Teknik Şartname ve Diğer Belge İşlemleri" kısmında belirtilmiştir.
 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01999624