SU YAPILARI KORUYUCU GÜVENLİK TEDBİRLERİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-101 DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Kralkızı-Dicle Cazibe Anakanalı (KM:36+620-196+816) Koruyucu Güvenlik Tedbirleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1576985

 

1-İdarenin
a) Adı : ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-101 DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Seyrantepe Sanayi Mah. Elazığ Bulvarı No: 147 21120 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4122374911 - 4122374911
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Kralkızı-Dicle Cazibe Anakanalı (KM:36+620-196+816) Koruyucu Güvenlik Tedbirleri
b) Niteliği, türü ve miktarı : Önceki yıllarda imalatı yapılmış olan Kralkızı Cazibe Ana Kanalının DSİ Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Uygulama Rehberi kapsamında zamanla tahribata uğramış kısımlarını tamir ve bakımını yaparak emniyetli bir şekilde sulama hizmetinin sağlanması için Beton direkli tel çit, eksik uyarı levhası ve eksik korkulukların tamamlanması, emniyet zinciri,işletme ve bakım yollarının yapılması işleri yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Diyarbakır ili sınırları İçerisinde
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.01.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 101. Şube Müdürlüğü Toplantı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/XVIII  grubu işler benzer iş kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Türkiye deki veya yurtdışındaki denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş üniversitelerin Mühendislik Mimarlık Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümü'dür.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. A. Değerlendirme teklif fiyatı ile kalite ve teknik değer nitelik olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1 Teklif Fiyatı puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır.Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif teklif puanları;TP=(TFminx50)TF formülü ile hesaplanacaktır.Bu formülde; TP:Teklif puanı, TFmin:Geçerli teklifler içinden istekliler arasında tekli edilen en düşük teklif fiyatı, TF:İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. A.2. KAlite ve teknik değer nitelik puanlaması* Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır.Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıda gösterilmiştir. SIRA NO POZ NO TANIMI Puanı 1 ANK-1 BETON DİREKLİ KAFES TEL YAPILMASI 12 Puan 2 ANK-2 HER TÜRLÜ DEMİR KAPAK ve KAPAK KALDIRMA TERTİBATI YAPILMASI 3 Puan 3 ANK-3 UYARI LEVHASI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI 1 Puan 4 ANK-4 HER ÇEŞİT PROFİL, ÇELİK ÇUBUK VE ÇELİK SACLARLA KARKAS, (ÇERÇEVE) İNŞAAT YAPILMASI 2 Puan 5 ANK-5 ( 8-10 ) MM'LİK DEMİR ZİNCİR YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI 1 Puan 6 ANK-6 HER ÇEŞİT KAZI ve KANAL TEMİZLİĞİ YAPILMASI 4 Puan 7 ANK-7DEMİR YÜZEYLERE İKİ KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA YAPILMASI 2 Puan 8 ANK-8 İŞLETME VE BAKIM YOLU YAPILMASI (PLATFORM GENİŞLİĞİ 6 M) 5 Puan 9 ANK-9 C25 BETONU / BETONARME BETONU YAPILMASI 10 Puan 10 ANK-10 KANAL KAPLAMA BETONU YAPILMASI 5 Puan 11 ANK-11 TEDBİRLİ KESİT YAPILMASI 1 Puan 12 ANK-12 NERVÜRLÜ BETONARME DEMİRİNİN TEMİNİ, NAKLİYESİ, 2 Puan HAZIRLANMASI VE YERİNE KONULMASI 13 ANK-13 Kanallardaki Sanat Yapıları Üzerine Uyarı ve/veya Km Yazısı Yazılması 2 Puan TOPLAM 50 PUAN Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatları; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin %85-%110 aralığında(%85 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.İsteklilerin teklifleri %85-%110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaktır.Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilimiş teklif bedeli;FDTF=(ETFx100)/TTP formülü ile hesaplanacaktır.Bu formülde; FDTF:İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF:Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP:İsteklinin toplam puanı,ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif,fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

16/07/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

#ilangovtr Basın No ILN01962049