TÜP KAYIT KABUL TASNİFLEME SİSTEMİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ (H) D.S.İ.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ BAŞHEKİMLİĞİ MERKEZ LABORATUVAR BİRİMİNE 1 GRUP 9 KALEM TÜP KAYIT KABUL TASNİFLEME SİSTEMİ MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/764923

 

1-İdarenin
a) Adı : DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ (H) D.S.İ.
b) Adresi : Kıtılbıl SUR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 04122488223 - 4122488557
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ BAŞHEKİMLİĞİ MERKEZ LABORATUVAR BİRİMİNE 1 GRUP 9 KALEM TÜP KAYIT KABUL TASNİFLEME SİSTEMİ MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 GRUP 9 KALEM TÜP KAYIT KABUL TASNİFLEME SİSTEMİ MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : D.Ü. Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ayniyat Ambarı
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra malzemeler 12 aylık süre zarfında idarenin talebi doğrultusunda kısım kısım teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihi itibariyle işe başlanılacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.07.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) Bilgi Kayıt Sistemi ne kayıtlı ürünler için
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi
TİTUBB Bilgi Kayıt Sistemi dışında kalan ürünler için
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
NUMUNE VEYA KATALOG


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN02045520