DİYARBAKIR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ DOKU KÜLTÜRÜ LABORATUVARINA MAL VE MALZEME ALIMI İŞİ
ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ DOKU KÜLTÜRÜ LABORATUVARINA MAL VE MALZEME ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/766839

 

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Dönümlü Mahallesi Silvan Bulvarı No:127 Dönümlü Mahallesi Silvan Bulvarı No:127 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 04122625403 - 4122624536
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı :

DİYARBAKIR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ DOKU KÜLTÜRÜ LABORATUVARINA MAL VE MALZEME ALIMI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı : (1 Ad. Hassas Terazi, 1 Ad. 12'li Bioreaktör Sistemi, 2 Ad. Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı, 2 Ad. PH Metre, 4 Ad. Sterilizatör, 1 Ad. Sterio Trinoküler Araştırma, 2 Ad. Bitki Büyüme Kabini, 2 Ad. Biyogüvenlik Kabin, 1 Ad. Elix 15 UV Essential S.Kit (EU) (Ultra Saf Su Cihazı, 1 Ad. Otoklav (105 Lt), 1 Ad. Terazi, 1 Ad. Çeker Ocak, 2 Adet Fırın-Etüv-Kurutma Dolabı, 1 Ad. Dolap (-20), 1 Ad. Pipet Seti, 1 Ad. Micro Pipet Seti, 4 Ad. Laminar Flow Kabin 90 ve 2 Ad. Laminar Flow Kabin 180)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Diyarbakır Orman Fidanlık Şefliği
ç) Süresi/teslim tarihi : 60 gün içinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme Tarihinden İtibaren 5 Gün İçerisinde İşe Başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.07.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü Toplantı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN02045300