GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -ERGANİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

3 KISIM GIDA MADDELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/569585

 

1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -ERGANİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : ADNAN MENDERES MAH. KIRALAN DİNK MEVKİ NO:20 21950 ERGANİ/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4126115112 - 4126115765
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 3 KISIM GIDA MADDELERİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KISIM GIDA MADDELERİ ALIMI(KEMİKSİZ DANA ETİ ALIMI/TAVUK ETİ ALIMI/YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ERGANİ DEVLET HASTANESİ AYNİYAT TÜKETİM DEPOSU
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde peyder pey Teslim Edilecektir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ilk iş günü işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ergani Devlet Hastanesi Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İhale Bazında Tüm kısımlar için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile ilgili ayrıntılı bilgilere yeterlilik bilgileri tablosunda yer verilmesi zorunludur. Tek ortağın sunması yeterlidir.
İşletme Kayıt Belgesi 1. KISIM KEMİKSİZ DANA ETİ ALIMI Kemiksiz Dana Eti ürününe teklif verecek firma ile kesim yerine ait Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında alınmış ‘’İşletme Kayıt Belgesi’’ Tek ortağın sunması yeterlidir.
İşletme Kayıt Belgesi 2. KISIM TAVUK ETİ ALIMI Tavuk ürünlerine ait teklif verecek firma ile yetkili satıcı firmanın 5179 sayılı yasa kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış ‘’İşletme Kayıt Belgesi’’ Tek ortağın sunması yeterlidir.
Yetkili Satıcı Belgesi 2. KISIM TAVUK ETİ ALIMI Tavuk ürünleri için yüklenici firmanın, üretici firmadan yada üretici firmanın yetkilendirmiş olduğu bir firmadan alınmış ‘Yetkili Satıcı Belgesi’ Tek ortağın sunması yeterlidir.
Mezbaha ile ilgili belge 1. KISIM KEMİKSİZ DANA ETİ ALIMI İstekliler Kırmızı Et için Diyarbakır il sınırları içerisinde faaliyet gösteren mezbahalar ile ilgili mezbaha sahipliği belgesi veya herhangi bir mezbaha ile yapılan sözleşmenin aslı veya noter onaylı sureti ile ilgili ayrıntılı bilgilere yeterlilik bilgileri tablosunda yer verilmesi zorunludur. Tek ortağın sunması yeterlidir.
Kalite belgeleri 2. KISIM TAVUK ETİ ALIMI Tavuk ürünlerine ait üretici firmanın TSE ve ISO 22000 kalite belgesi Tek ortağın sunması yeterlidir.
Tavuk eti için marka beyanı 2. KISIM TAVUK ETİ ALIMI Tavuk Eti kısmına teklif verecek firmalar tavuk eti için hangi markayı vereceği ile ilgili ayrıntılı bilgilere yeterlilik bilgileri tablosunda yer verilmesi zorunludur. Marka belirtmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN02026189