T.C.SİLVAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2021/586 Esas
Davacı Mehmet İlhanlı ve asli müdahiller Fevziye Çakmaz, Kadriye Solmaz ve Mehmure Saçaklıdır tarafından, Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Eskiocak Mahallesinde bulunan, fen bilirkişisinin 19/06/2023 tarihli raporu ve krokisinde A (6248,08 m2) ve D (17112,83 m2) ile gösterilen güneyinde Eskiocak Mah. 216 ve 217 parseller, batısında Diyarbakır Batman karayolu, B (29002,14 m2) ile gösterilen kuzeyinde Eskiocak Mah. 216 ve 217 parseller, batısında Diyarbakır Batman karayolu, C (3833,50 m2) ile gösterilen kuzeybatısında Eskiocak Mah. 216 ve 217 parseller, batısında Diyarbakır Batman karayolu, batısında Eskiocak Mah. 17 parsel sayılı taşınmaz bulunan toplam 56.196,55 m2'lik 4 adet tescil harici taşınmazla ilgili, davacı ve asli müdahiller tarafından TMK'nun 713. maddesi gereğince kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği iddiasına dayalı olarak mahkememizde tescil davası açılmış olup, belirtilen tescil harici taşınmazlarda hak iddia edenlerin veya davacı ve asli müdahillerin davasına itirazı olanların işbu ilan tarihinden başlayarak üç ay içinde TMK'nun 713. maddesindeki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek Silvan Asliye Hukuk Mahkemesinin işbu 2021/586 Esas sayılı dosyasına başvurarak davacı ve asli müdahillerin davalarına itiraz edebilecekleri, kendi adlarına tescile karar verilmesini isteyebilecekleri TMK'nun 713/5. ve 6. maddeleri uyarıca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01912979