Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi Üç Yıllık Kantin Kiralama İşi;

 1) Aşağıda detayları belirtilen gayrimenkul kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile muhammen bedelden artırım yapılmak suretiyle Diyarbakır Gazi Yaşargil E.A.H. ihale Salonunda yapılacaktır.
2) Bu işlere ait şartname hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Diyarbakır Gazi Yaşargil E.A.H. bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin 200,00-TL karşılığında ihale dokümanını satın alması zorunludur. (İban No: Diyarbakır Gazi Yaşargil E.A.H. Diyarbakır Halk Bankası Merkez Şube Nezdindeki TR 500001200932600005000352)
3) İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları yeterlilik belgelerini ihale saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Diyarbakır Gazi Yaşargil E.A.H. satınalma birimine teslim edeceklerdir.
4)   İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde serbesttir.
5)   İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;
5.1) Gerçek kişi olması halinde.

 1.  Noter tasdikli imza beyannamesi,
 2.  Sabıka Kaydı
 3.  Adres beyanını gösteren ikametgâh belgesi
 4.  Kimlik Fotokopisi veya Nüfus Kayıt Örneği
 1.  Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 2.  İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi
 3.  İdareden İhale dokümanı satın aldığına dair belge (Doküman Satış Tutanağı)

ı) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Diyarbakır Gazi Yaşargil E.A.H. Diyarbakır Halk Bankası Merkez Şube Nezdindeki TR 500001200932600005000352 nolu hesaba yatırıldıktan sonra
teklif zarfı içerisinde idareye sunulur.
5.2. Tüzel Kişi Olması Halinde

 1.  Oda Sicil Kaydı (İhalenin bulunduğu yıl içerisinde alınmış)
 2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
 3.  Noter tasdikli imza beyannamesi,
 4.  Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 5.  İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi
 6.  İdareden İhale dokümanı satın aldığına dair belge (Doküman Satış Tutanağı)
 7.  SGK Borcu olmadığına dair belge (Son 1 ay içerisinde alınmış)
 8.  Vergi Borcu olmadığına dair belge (Son 1 ay içerisinde alınmış)

ı) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Diyarbakır Gazi Yaşargil E.A.H. Diyarbakır Halk Bankası Merkez Şube Nezdindeki TR 500001200932600005000352 nolu hesaba yatırıldıktan sonra
teklif zarfı içerisinde idareye sunulur.
Not: İhale ilanı ve şartname https://diyarbakireah.saglik.gov.tr/ internet adresinde görülebilir.   

 

İşin Adı Muhammen Bedeli (Yıllık) Geçici Teminat Tutarı % 30 İhale Gün ve Saati
Hastane Kantin Yeri Kiralama 277.367,16-TL
83.210,15-TL
31.05.2024 – 14.00


İlan olunur.
                                                                                                                                                             Doç.Dr. İhsan SOLMAZ
           Başhekim
 

#ilangovtr Basın No ILN02029273